Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Lubawka, dnia 05.03.2018 r.

ZSP.DG.3420.2.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. Zamawiający

 

1. Nazwa: Zespół Szkół Publicznych w Lubawce

2. Adres: Mickiewicza

3. Kod pocztowy: 58-420 Lubawka

4. Miejscowość: Lubawka

5. Województwo: dolnośląskie

 

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

 

Nie

 

III. Tryb i przedmiot zamówienia

 

1. Rodzaj zamówienia: dostawy

2. Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe

3. Przedmiot zamówienia: 09.11.12.10-5 Węgiel kamienny

 

IV. Nazwa i przedmiot zamówienia

 

Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

 

V. Wybór oferty

 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, złożoną przez firmę:

 

„Węglopasz” Sp. z o. o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

 

z ceną brutto oferty: 33763,50 zł

 

(słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy zł 50/100)

 

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ważną ofertę, niepodlegająca odrzuceniu, spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium cena – 100 %.

 

 

 

VI. Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty
(zł)

Liczba punktów w kryterium

cena - 100 %

1.

 

„Węglopasz” Sp. z o. o.
ul. Piątkowska 149/6
60-648 Poznań

33763,50

100 %

2.

Firma Handlowo-Usługowa

„BOMIR” S.C.
ul. Gazowa 6

58-420 Lubawka

40000,00

84,40 %

 

 

VII. Wykonawcy wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia:

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

VIII. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

Nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy


 


 


 


 


 


 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

w Lubawce

/-/ Arkadiusz Rzepka

 

drukuj
metryka
historia zmian