Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Lubawka, dnia 31.07.2018r.

ZSP.DG.3420.4.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                

                      

  I. Zamawiający

1. Nazwa: Zespół Szkół Publicznych w Lubawce

2. Adres: Mickiewicza 4

3. Kod pocztowy: 58-420 Lubawka

4. Miejscowość: Lubawka

5. Województwo: dolnośląskie

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

Nie

III. Tryb i przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa

2. Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe

3. Przedmiot zamówienia: 09.11.12.10-5 węgiel kamienny

IV. Nazwa i przedmiot zamówienia 

Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce.

V. Wybór oferty

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, złożoną przez firmę:

„Węglopasz” Sp. z o. o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

z ceną brutto oferty: 46.063,50 zł

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy zł 50/100)

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ważną ofertę, niepodlegająca odrzuceniu, spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium cena  – 100 %.

VI. Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty
(zł)

Liczba punktów
w kryterium

cena - 100 %

1

PW RUPEX 2 Sp. J.

ul. Pułaskiego 1

58-371 Boguszów Gorce

57.400,00

80,25 %

2

„Węglopasz” Sp. z o. o.
ul. Piątkowska 149/6
60-648 Poznań

46.063,50

100,00 %

3

PW ATEX Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

47.355,00

97,27 %

4

AGJ Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 54/56

91-463 Łódź

47.785,50

96,40 %

VII. Wykonawcy wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia:

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

VIII. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

                                                                                                                    w Lubawce

                                                                                                            /-/ Arkadiusz Rzepka

 

drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian