Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                          Lubawka, dnia 21.01.2019r.

ZSP.DG.3420.1.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                      

  

I. Zamawiający

1. Nazwa: Zespół Szkół Publicznych w Lubawce
2. Adres: Mickiewicza 4
3. Kod pocztowy: 58-420 Lubawka
4. Miejscowość: Lubawka
5. Województwo: dolnośląskie

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

Nie

III. Tryb i przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Przedmiot zamówienia: 09.11.12.10-5 węgiel kamienny

IV. Nazwa i przedmiot zamówienia 

Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce.

V. Wybór oferty

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, złożoną przez firmę:

„Węglopasz” Sp. z o. o.
ul. Piątkowska 149/6
60-648 Poznań

z ceną brutto oferty: 50.872,80 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa zł 80/100

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ważną ofertę, niepodlegająca odrzuceniu, spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium cena  – 100 

VI. Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty
(zł)

Liczba punktów
w kryterium

cena - 100 %

1

Skład Opału Marek Rajca
ul. Główna 168a
58-312 Stare Bogaczowice

71.200,00

71,45 %

2

„Węglopasz” Sp. z o. o.
ul. Piątkowska 149/6
60-648 Poznań

50.872,80

100 %

3

PW RUPEX 2 Sp. J.
ul. Pułaskiego 1
58-371 Boguszów Gorce

60.712,80

83,79 %

4

PH-U „ALANEX”
ul. Dworcowa 6
58-370 Boguszów Gorce

60.720,00

83,78 %

VII. Wykonawcy wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia:

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

VIII. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

 

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
                                                                                                                    w Lubawce

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Rzepka

 

drukuj
metryka
historia zmian