Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                          Lubawka, dnia 03.08.2020r.

ZSP.DG.3420.2.2020

   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                

                      

  

I. Zamawiający

 

1. Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce

2. Adres: Mickiewicza 4

3. Kod pocztowy: 58-420 Lubawka

4. Miejscowość: Lubawka

5. Województwo: dolnośląskie

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

Nie

III. Tryb i przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa

2. Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe

3. Przedmiot zamówienia: 09.11.12.10-5 węgiel kamienny

IV. Nazwa i przedmiot zamówienia 

Dostawa węgla do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce.

V. Wybór oferty

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, złożoną przez firmę:

„Węglopasz” Sp. z o. o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

 z ceną brutto oferty: 49 815,00,00 zł

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ważną ofertę, niepodlegająca odrzuceniu, spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium cena  – 100 %.

VI. Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty
(zł)

Liczba punktów
w kryterium cena - 100 %

1

PW ATEX Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 3

44-145 Pilchowice

55.350,00

90%

2

SAM-BUD-ROL SP. z o.o.
ul. Fabryczna 2
47320 Gogolin

77.000,00

64,69%

3

 „Węglopasz” Sp. z o. o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

49.815,00

100 %

VII. Wykonawcy wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia:

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

VIII. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                                                                                    w Lubawce

                                                                                                             /-/ Arkadiusz Rzepka

 

drukuj
metryka
historia zmian