Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

DOSTAWA WĘGLA do ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w LUBAWCE

Zamawiający ZSP LUBAWKA
Sygnatura ZSP.DG.3420.2.2018
Termin składania ofert 2018-02-28 16:28
Miejsce składania ofert sekretariat Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
Status Aktualne

Lubawka, dnia 26.02.2018 r.

ZSP.DG.3420.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce

ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka

NIP: 614-156-65-92, REGON: 020345562

telefon/fax: 75 74 11 762

Internet: www.bip.zsp.lubawka.eu

e-mail: zspl.dg@gmail.com


 

zaprasza do składania ofert na zamówienie p.n.:

"DOSTAWA WĘGLA do ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

w LUBAWCE”


 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

• dostawa 50 ton węgla kamiennego o następujących parametrach:

- asortyment: groszek energetyczny typ: 31 lub 31.1 lub 31.2 lub 32.1

- wartość opałowa ≥ 26 MJ/kg (w zależności od rodzaju węgla)

- wilgotność całkowita ≤ 13%,

- zawartość popiołu ≤ 10 %,

- zawartość części lotnych: 28÷48 %,

- siarka: ≤ 0,6%,

- temperatura mięknienia popiołu ≥ 1150°C,

- temperatura spiekania popiołu > 1100°C,

- zdolność spiekania RI < 10,

- uziarnienie 5÷25mm,

- udział podziarna (miału): < 10%.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów węgla we własnym zakresie.


 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w następującym terminie:

Od 07.03. 2018 r. do 14.03.2018 r.

  • Węgiel winien zostać dostarczony do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4 i złożony w składzie opału.

  • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem. Ze względu na podziemną infrastrukturę (kanalizację, która może ulec zniszczeniu), ograniczoną ilość miejsca potrzebną do wykonywania manewrów przez pojazd ciężarowy, Zamawiający nie dopuszcza dostaw węgla pojazdem o masie całkowitej większej niż 20 ton.


 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4. posiadania stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt 1 ppkt. a, c, d i e na podstawie złożonego oświadczenia na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej trzy zamówienia o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku mogą być referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i w dokumentach.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do wypełnionego formularza oferty na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 winny być dołączone następujące dokumenty:

1) Dokument stwierdzający wymaganą, jakość i rodzaj węgla tj. certyfikat jakości węgla, sprawozdanie z badania jakości lub świadectwo jakości – zaświadczenie o pochodzeniu i parametrach opału.

2) Oryginał bądź kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3) Parafowany wzór umowy.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny:

 

Najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert

C = x 100 = ……… pkt

Cena proponowana przez danego Wykonawcę


 


 


 


 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka, w terminie - 05.03.2018 r. do godziny 1200

2.Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.03.2018 o godz. 1215 - w Gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych.

3. Zaleca się, aby oferty oznakować następująco: "Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”

4. Pracownikiem uprawnionym, ze strony Zamawiającego, do porozumiewania się z Wykonawcami, jest: Radosław Kwiatkowski – Kierownik gospodarczy ZSP w Lubawce – tel. 75 74 11 762, e –mail zspl.dg@gmail.com

5. Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 ust. 8 tej ustawy.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Wzór umowy


 


 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

/-/ Arkadiusz Rzepka

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Radosław Kwiatkowski
Data wytworzenia 2018-02-28 16:29:03
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2018-02-28 16:29:03
Data ostatniej aktualizacji 2018-02-28 16:29:03
Ilość pobrań 466
Odpowiedzialny za treść Radosław Kwiatkowski
Data wytworzenia 2018-02-28 16:29:03
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2018-02-28 16:29:03
Data ostatniej aktualizacji 2018-02-28 16:29:03
Ilość pobrań 502
Odpowiedzialny za treść Radosław Kwiatkowski
Data wytworzenia 2018-02-28 16:29:03
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2018-02-28 16:29:03
Data ostatniej aktualizacji 2018-02-28 16:29:03
Ilość pobrań 434
Odpowiedzialny za treść Radosław Kwiatkowski
Data wytworzenia 2018-02-28 16:29:04
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2018-02-28 16:29:04
Data ostatniej aktualizacji 2018-02-28 16:29:04
Ilość pobrań 463
drukuj
metryka
historia zmian